Ученички парламент

На основу члана 105 Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС број 55/13“) у школској 2013/2014 години у школи ће се формирати Ученички парламент у новом саставу.

 

Правилник о раду ученичког парламента

 I   Опште одредбе

Члан 1.

Овим плавилима регулише се :

–           садржај и

–           начин рада

 Члан 2.

Одредбе овог Правилника обавезне су за све чланове Ученичког Парламента и друга лица која присуствују седницама Ученичког парламента.

 Члан 3.

Ученички парламент утврђује програм рада који је савставни део Годишњег програма рада школе.

II Посебне одредбе

А) Садржај

Члан   4.

У последња два разреда школе организује се ученички парламент (или ученичко веће – у даљем тексту- парламент) ради :

1. давања мишљења и предлога стручним органима,Школском одбору,Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи,Годишњем програму рада ,Школском развојном плану,слободним и ваннаставним активностима,учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње.

2. разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника (педагога,психолога идр.)

З. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

 Члан 5.

Парламент чине по два представника сваког одељења.

Б) Начин рада    

Сазивање ученичког парламента

Члан 6.

Ученички парламент обавља свој рад на седницама.

Конститутивну седницу Ученичког парламента сазива и њоме руководи директор школе до избора председника ученичког парламента.

Седницама парламента присуствују сви чланови,директор, педагог,психолог и један представник кога именује Наставничко веће.

 Члан 7.

Радом седнице Ученичког парламента преседава и руководи Председник парламента,а у његовој одсутности заменик председника.

 Члан 8.

Дневни ред седнице парламента припрема председник ученичког парламента.

У састављању предлога дневног реда и припреми материјала за седницу председнику помаже директор,педагог,психолог школе,а по потреби и поједини чланови парламента.

 Члан 9.

При састављању дневног реда треба водити рачуна о следећем:

1. да се у дневни ред унесу првенствено она питања која по Закону и Статуту спадају у надлежност Ученичког парламента,а остала питања само ако за то постоје оправдане потребе,

2.да дневни ред првенствено обухвата она питања која су у моменту одржавања седнице најактуелније за рад парламента и школе у целини.

 Члан 10.

Редовне седнице Ученичког парламента заказују се на тридана пре одржавања седнице. Ванредне седнице могу се заказати најмање 24 сата пре одржавања седнице.

У обавештењу-позиву за седницу обавезно се наводи дневниред,дан,просторија и време почетка седнице.За поједине тачке дневног реда припрема се материјал или извод, уколико је материјал опширан.

 Члан 11.

Седницама парламента обавезно присуствују сви чланови парламента . Уколико су чланови парламента спречени да седници присуствују, дужни су да о разлозима своје спречености благовремено,а најкасније за 24 сата пре седнице обавесте председника или директора.

Рад на седници

 Члан 12.

Председник ученичког парламента отвара седницу Ученичког парламента и утврђује да постоји кворум за рад парламента.

Кворум за рад седнице постоји ако седници присуствује више од половине чланова парламента.

 Члан 13.

Пре утврђивања дневног реда усваја се записник са претходне седнице парламента и дају обавештења о извршеним закључцима са претходне седнице.

 Члан 14.

Сваки члан ученичког парламента има право да предложи измене и допуне дневног реда и о њима се мора одлучивати пре преласка на дневни ред.

 Члан 15.

Члан ученичког парламента који жели да учествује у дискусији мора претходно затражити за то одобрење од председавајућег. О једном питању члан ученичког парламента може говорити највише два пута избегавајући опширност и понављање.

 Члан 16.

Председник,односно председавајући седнице, стара се да се рад на седници Ученичког парламента правилно одвија и одржава ред на седници.

Председник има следећа права и дужности :

1.стара се да се ред на седници Ученичког парламента одвија према утврђеном реду,

2. даје реч члановима и осталим учесницима на седници парламента,

З.у оправданим случајевима одобрава појединим члановима ученичког парламента

напуштање седнице,

4.потписује донете одлуке,односно закључке и предлоге, врши и друге послове у складу са одредбама Статута и др. општих аката.

 Члан 17.

Члан ученичког парламента има права и дужности :

 1.да присуствује ссдници Ученичког парламента и активно учествује у његовом раду

2.да у случају спречености да присуствује седници парламента о томе обавести пред-

седника или директора школе или накнадно образложи свој изостанак,

З. да на седници ученичког парламента подноси предлоге за доношење одлуке и зак-

ључака,

4.врши и друга права и дужности које проистичу из одредаба Статута и др. Општих аката.

 Члан 18.

Рад на седницама одвија се према утврђеном дневном реду.О појединим питањима реферише известилац, члан парламента, председник парламента или лице кога одреди.

 Члан 19.

После излагања известилаца председавајући позива чланове на дискусију која траје док сви пријављени не изнесу мишљење о том питању.

 Члан 20.

Када се утврди да је поједина тачка дневног реда исцрпљена дискусија се закључује и председавајући доноси закључке, односно одлуке, даје мишљење, предлоге,сугестије или примедбе.

 Члан 21.

Закључци треба да буду формулисани тако да се тачно, јасно и на најсажетији начин изрази одлука парламента.Истовремено са доношењем одлуке утврђује се и ко треба да изврши ,на који начин и у којем року дату одлуку.

Кворум и одлучивање

 Члан 22.

Ученички парламент доноси одлуке ако на седници присуствује више од половине чланова парламента,већином гласова присутних чланова.

Ако има више предлога, и ниједан предлог не добије потребну већину гласање се понавља са два предлога која су добила највише гласова, док један од предлога не добије већину.

 Члан 23.

Гласање је по правилу јавно.

Тајно се гласа кад Ученички парламент тако одлучи.

Чланови ученичког парламента гласају на тај начин што се изјашњавају ЗА или ПРОТИВ или се УЗДРЖАВАЈУод гласања.

 Члан 24.

Јавно гласање врши се дизањем руке и пребројавањем гласова, након чега председник парламента или други председавајући утврди резултате гласања.

Одлагање и прекид рада седнице

 Члан 25.

Ученички парламент може одлучити да се седница прекине ако се у току дана не могу решити сва питања из дневног реда и уколико то захтева већина чланова ученичког парламента.

 Члан 26.

Седница ученичког парламента се прекида :

1.кад у току седнице број присутних чланова услед напуштања седнице буде недовољ-

ан за пуноважно одлучивање,

2. кад због дужег трајања седнице,она не може да се заврши у планирано време,

З.кад дође до тежег нарушавања реда на седници,а председавајући није у стању да одр-

ређеним мерама успостави ред неопходан за рад седнице,

4. седницу прекида председавајући, заказује нову седницу која ће се одржати у року од три дана по прекиду седнице.

 Одржавање реда на седници

Члан 27.

Због повреда рада на седницама Ученичког парламента могу се изрећи следеће мере :

1. Опомена наред

2. Одузимање речи

З. Удаљење са седнице.

Меру под редним бројем 1 и редним бројем 2 изрече председавајући, а под редним бројем 3 ученички парламент на предлог председавајућег .

 Члан 28.

Опомена на ред изриче се члану који својим понашањем на седници нарушава ред.

Одузимање речи изриче се члановима који у свом излагању нарушавају ред, а били су опоменути.

Удаљење са седнице изриче се члану Ученичког парламента којивређа поједине чланове или друга присутна лица или ако добије да поштује мере за одржавање реда које су према њему изречене на седници Ученичког парламента.

Одлука о удаљењу са седнице доноси се јавним гласањем већином присутних чланова.Онај ко се удаљи са седнице дужан је да одмах напусти седницу.

Удаљење са седнице се изриче само на седници на којој је донета мера удаљења.

Записник

 Члан 29.

Кад је дневни ред исцрпљен председавајући закључује седницу Ученичког парламента.

 Члан 30.

На седници ученичког парламента обавезно се води записник који потписује председавајући и записничар.

Записничар се бира на првој седници Ученичког парламента из редова чланова.

У записник седнице се уносе и изјаве за које поједини чланови Ученичког парламента изричито траже да се унесу .

 Члан 31.

Записник се мора сачинити у року од седам дана по одржаној седници. Закључци ученичког парламента се објављују на огласној табли школе .

 Члан 32.

Оригинал записника са прилозима чува се у управи школе као документ трајне вредности .

 Члан 33.

О извршењу донетих одлука Ученичког парламента стара се председник Ученичког парламента.

III Завршне одредбе

 Члан 34.

За све што није регулисано одредбама овог Пословника примењиваће се одредбе Закона , Статута и општих аката школе .

Члан 35.

Тумачење одредби ових Правила даје ученички парламент школе.

 Члан 36.

Правила ступају на снагу 8 дана од дана доношења .

Програм рада ученичког парламента:

 Септембар:

 • Избор чланова Ученичког парламента (по два ученика из сваког одељења), конституисање парламента и избор председника
 • усвајање годишњег програма рада ученичког парламента
 • давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору у вези са Годишњим програмом рада школе и другим актима школе, о правилима понашања у школи, слободним и ваннаставним активностима, спортским и другим такмичењима
 • обавештавање ученика о активностима Ученичког парламента и њиховим правима и обавезама

Октобар:

 • остваривање сарадње са Ученичким парламентима других школа и евентуално удруживање у заједницу Ученичких парламената
 • безбедност ученика у школи, уочавање проблема и дефинисање активности Ученичког парламента у сузбијању насиља
 • критично преиспитивање односа ученика према школским обавезама (редовност похађања наставе, дисциплина)
 • давање мишљења о организовању школских екскурзија
 • организовање посета културним манифестацијама у граду
 • учешће у акцијидобровољногдавањакрви

Новембар:

 • давањемишљењастручниморганима и управишколе о резултатимаоствареним у првомкласификациономпериоду (идентификацијафакторанеуспеха)
 • ангажовањечлановаУченичкогпарламентанаспровођењурадионицеКонструктивнорешавањесукоба
 • идентификацијанајтежихпредмета и предлогмеразапобољшањеуспеха
 • анализаодноса и сарадњеученика и наставника

Децембар:

 • људскаправа (посебноправадетета), Међународниданљудскихправа и слобода (10. децембра) и Међународнидан УНИЦЕФ-а (11. децембра)
 • анализарезултатаанкете о насилничкомпонашањуученика у школи
 • учешће у обележавањуМеђународногдана УНЕСКО-а
 • припреме и учешће у обележавањуновогодишњих и божићнихпразника у школи
 • обавештавањеученика о могућностиштобољег и садржајнијегкоришћењазимскогшколскограспуста

 Јануар:

 • предлозизареализацијутеме”Психолошко-социјалниразвојиндивидуе”
 • припремезапрославуСветогСаве, школскеславе

Фебруар:

 • анализапроблема у учењу и раду у 1. полугодиштутекућешколскегодине и предлогмеразапобољшањеуспеха
 • учешће у хуманитарнимактивностима
 • анализарадаученичкогпарламента у протекломпериоду

Март:

 • прегледдосадашњихактивностинапревенцијинасиља и договор о будућимактивностима
 • ефекатприменеваспитно-дисциплинскихмеранапонашање и радученика
 • учешће у обележавањуМеђународногданаборбепротивраснедискриминације (21. марта)
 • обележавање 22. марта-Данапланетеземље

Април:

 • учешће у акцијидобровољногдавањакрви
 • обележавање 7. априла-Светскогданаздравља
 • информација о пролећномраспусту-односслободногвремена и рада

Мај:

 • анализаучешћаучениканашколскимтакмичењимаизразличитихпредмета
 • давањепредлогазаштоуспешнијирад у завршномделунаставнегодине
 • зазавршнеразреде-организацијаматурскевечери

Јуни:

 • анализасарадњепарламентасастручниморганима и управомшколе у токунаставнегодине
 • анализарадаУченичкогпарламента у токунаставнегодине и извештај о раду
 • могућносткоришћењалетњеграспуста

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *