Category Archives: 4-Упис

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2014

Прилог 9

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законмом који се уређује образовање одраслих;
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест;
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података;
 • Испит сва три дана почиње у 10:00 часова и траје 120 минута;
 • Ученици су дужни да у школу дођу у 9:15 часова сва три дана одржавања испита;
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;
 • Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети;
 • Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту;
 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво да пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању;
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, дигитроне и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл, осим воде/освежавајућег напитка;
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста ће добити нула бодова на том тесту;
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року полаже тест са кога је удаљен;
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 10:45 часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова;
 • Када ученици заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте простор тако да не ремете рад других ученика;
 • После објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно или старатељем и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

У провери резултата за појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.  На основу Правилника о измени правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1/14), у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари  из српског, односно матерњег језика највише 16 бодова, из математике највише 16 бодова и на комбинованом тесту највише 8 бодова.На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака. У складу са Упутством за прегледање, у потпуности тачно решен задатак рачуна се као 1, а делимично тачно решен задатак (када је то предвиђено Упутством) рачуна се као 0,5.Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се укупан број тачно решених задатака на тесту множи одговарајућим коефицијентом и то:

 1. за српски, односно матерњи језик и математику коефицијент је 0,8
 2. за комбиновани тест коефицијент је 0,4.

То значи да ће ученик који тачно реши свих 20 задатака из српског, односно матерњег језика моћи да оствари 16 бодова, што важи и за тест из математике, док ће ученик који тачно реши свих 20 задатака на комбинованом тесту моћи да оствари 8 бодова. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2014

Прилог 10

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана комбиновани тест;
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података;
 • Ученици треба да дођу у школу у 9:15 часова сва три дана полагања испита;
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар;
 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит;
 • На испиту није дозвољен разговор међу ученицима;
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 10:45 часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова;
 • Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста ће добити нула бодова на том тесту;
 • Родитељима односно старатељима је забрањено да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита;
 • У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно старатељ је у обавези да то пријави одељењском старешини до 9:00 часова на дан полагања;
 • Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи односно старатељи пријављују одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита; ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању;
 • После објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем или старатељем и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

Моле се родитељи, односно старатељи да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
 • У провери резултата за појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно старатељи ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.
 • На основу Правилника о измени правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1/14), у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари  из српског, односно матерњег језика највише 16 бодова, из математике највише 16 бодова и на комбинованом тесту највише 8 бодова.

 

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака. У складу са Упутством за прегледање, у потпуности тачно решен задатак рачуна се као 1, а делимично тачно решен задатак (када је то предвиђено Упутством) рачуна се као 0,5.

 

Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се укупан број тачно решених задатака на тесту множи одговарајућим коефицијентом и то:

 1. за српски, односно матерњи језик и математику коефицијент је 0,8
 2. за комбиновани тест коефицијент је 0,4.

То значи да ће ученик који тачно реши свих 20 задатака из српског, односно матерњег језика моћи да оствари 16 бодова, што важи и за тест из математике, док ће ученик који тачно реши свих 20 задатака на комбинованом тесту моћи да оствари 8 бодова. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

Конкурс за упис у средње школе 2014/2015

Комплетан конкурс у PDF формату можете преузети овде.

1k

2k

3k

4k

5k

6k

7k

Детаљни календар уписа

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015. ДАН ДАТУМ
Подизање сервера, почетак процеса уписа
Пробни завршни испит, комбиновани тест петак 09.05.2014.               у 12 часова
Пробни завршни испит, српски језик и математика субота 10.05.2014. српски језик у 09, математика у 11:30 часова
Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда до 15.05.2014.
Слање прикупљених и проверених општих података и оцена 6. и 7. разреда
Централизација података, шифрирање ученика и враћање званичних извештаја
Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) субота, недеља, понедељак, уторак 24 – 27.05.2014.
Пријављивање ванредних ученика – старијих од 17 година за пријемни испит (детаљније обавештење у школским управама) понедељак, уторак 26. и 27.05.2014.
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику субота 31. 05.2014.
Слање података о новим ученицима (ученици из Републике Српске,…)
Слање исправки о општим подацима и оценама 6. и 7-ог разреда ученика
Пријемни испити у музичким и балетским школама четвртак, петак, субота 5, 6 и 7.06.2014.
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак, субота, недеља 6, 7. и 8.06.2014.
Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима субота 7. 06.2014.
Пријемни испит за ученике са посебним спосбностима за физику недеља 8. 06.2014.
Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима субота, недеља 7. и 8.06.2014.
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и одељењима за спортисте у гимназијама субота, недеља 7. и 8.06.2014.
Пријемни испит за обдарене ученике у рачунарској гимназији понедељак 9. 06.2014.
Слање прикупљених и проверених података о оценама осмог разреда среда
Централизација података и враћање званичних извештаја о оценама 8. разреда четвртак
Слање података о новим ученицима (званичнo последњи рок) петак 13. 06.2014.
Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу понедељак – среда 2 – 11. 06.2014.
Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењу за ученике са посебним способностима за физику и за обдарене ученике у рачунарској гимназији среда најкасније до 11. 06.2014.                   у 7 часова
Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама четвртак најкасније до 12. 06.2014.                   у 7 часова
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) четвртак најкасније 12. 06.2014.                   од 8 до 16 часова
Коначни резултати пријемних испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) петак до 13. 06.2014.       до 12 часова
Тест за проверу способности ученика обдарених за математику за 7 и 8 разред основне школе субота 14.06.2014.
Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика понедељак 16.06.2014.
Завршни испит – тест из математике уторак 17.06.2014.
Завршни испит – комбиновани тест среда 18.06.2014.
Супервизија спровођења завршног испита од недеље до петака 15- 20.06.2014.
Преглед тестова и сукцесивно уношење резултата завршног испита од понедељка до петка 16- 20.06.2014.
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе 20.06.2014 до 20ч
Слање података о новим ученицима
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама субота 21.06.2014.             од 8.00 до 16.00 часова
Издавање потврда о броју освојених бодова на завршном испиту, у матичним основним школама, за ученике који су полагали пријемне испите 21. 06.2014.
Слање прикупљених исправки oцена 8-ог разреда
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама понедељак 23.6.2014               од 8.00 до 16.00 часова
Слање прикупљених података о бодовима са завршних испита понедељак
Последњи рок за евиденцију награда са такмичења
Централизација података и враћање званичних извештаја о броју бодова са којим ученик улази у расподелу уторак/ среда 24. и 25. 06.2014     од 8.00 до 15.00 часова
Објављивање коначних резултата завршног испита четвртак 26.06.2014             до 20ч
Упис у школе у којима се полаже пријемни испит четвртак 26.06.2014 до 20ч
Унос података о оствареним бодовима на специјализованим пријемним испитима, за специјализована одељења која учествују у расподели (билингвална, спортска…). Унос врше средње школе. петак 27.06.2014.
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података петак и субота 27. и 28. 06.2014.     од 8.00 до 15.00 часова
Незванични, последњи рок за слање нових ученика субота 28.06.2014.
Слање исправки недеља 29.06.2014.
Слање прикупљених података о жељама ученика понедељак 30.06.2014.
Унос уписаних ученика у специјализоване средње школе. Унос врше средње школе.
Централизација података и враћање званичних извештаја о листама жеља ученика уторак 01.07.2014.
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама среда 02.07.2014.             од 8.00 часова
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки среда 02.07.2014.             од 8.00 до 15.00 часова
Слање прикупљених исправки у листама жеља ученика среда 02.07.2014.
Објављивање званичне листе жеља ученика у основним школама, провера листе жеља на званичном и техничком сајту четвртак 03.07.2014.             до 12 часова
Слање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима субота 05.07.2014.
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним школама недеља 06.07.2014.             од 8 часова
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу недеља 06.02.2014.             до 20 часова
Упис ученика у средње школе – први уписни круг, осим за ученике који су се уписали у школе за које се полагао пријемни испит понедељак и уторак 7. и 8.07.2014.
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг понедељак 7. 07.2014.             од 8 до 15 часова
Слање прикупљених података о жељама ученика за други уписни круг понедељак 7. 07.2014.             до 20 часова
Слање званичних резултата расподеле другог круга по школама и образовним профилима среда 09.07.2014               до 20 часова
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга четвртак 10.07.2014               од 8 часова
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу четвртак 10.07.2014               од 8 часова
Упис ученика у средње школе – други уписни круг, осим за ученике који су се уписали у школе за које се полагао пријемни испит четвртак 10. 07.2014.             од 8 до 15 часова